Adatvédelem

A vasutazzvelunk.hu weboldal üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

1. Az adatkezelő neve

Az adatok kezelĹ‘je a Danubius Express Kft. (továbbiakban SzolgáltatĂł)

2. Az adatkezelő címe

1134 Budapest Szabolcs u. 26-28.

3. Elérhetőség

Mobil: (+36) 20 562 4627

E-mail: halmail@vasutazzvelunk.hu

4. Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Adatkezelési gyakorlata során a Szolgáltató figyelembe veszi a vonatkozó mindenkoron hatályos jogszabályokat. Jelen tájékoztatóban közzétett adatkezelési alapelvek összhangban vannak az alábbi jogszabályokkal:

  • 1992. Ă©vi LXVI. törvĂ©ny – a polgárok szemĂ©lyi adatainak Ă©s lakcĂ­mĂ©nek nyilvántartásárĂłl;
  • 1995. Ă©vi CXIX. törvĂ©ny – a kutatás Ă©s a közvetlen ĂĽzletszerzĂ©s cĂ©lját szolgálĂł nĂ©v- Ă©s lakcĂ­madatok kezelĂ©sĂ©rĹ‘l (DM törvĂ©ny);
  • 2001. Ă©vi CVIII. törvĂ©ny – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az informáciĂłs társadalommal összefĂĽggĹ‘ szolgáltatások egyes kĂ©rdĂ©seirĹ‘l;
  • 2008. Ă©vi XLVIII. törvĂ©ny – a gazdasági reklámtevĂ©kenysĂ©g alapvetĹ‘ feltĂ©teleirĹ‘l Ă©s egyes korlátairĂłl (Grt.)
  • 2011. Ă©vi CXII. törvĂ©ny – az informáciĂłs önrendelkezĂ©si jogrĂłl Ă©s az informáciĂłszabadságrĂłl
  • EurĂłpai Parlament Ă©s a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”)

5. Fogalmak

5.1 személyes adat

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személlyel (továbbiakban érintett) kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

5.2 hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

5.3 tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

5.4 adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

5.5 adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

5.6 adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

5.7 nyilvánosságra hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

5.8 adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

5.9 adatzárolás

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

5.10 adatmegsemmisítés

Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

5.11 adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

5.12 adatfeldolgozĂł

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

5.13 harmadik személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

5.14 harmadik ország

Minden olyan állam, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

5.15 Cookie

Olyan szövegfájl, amelyet az internetes böngészőprogramon keresztül a felkeresett honlap tárol le a számítógépünkön. Funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottabbá tegye a szörfölést, hiszen segítségével eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, jelszavainkat. A cookiek segítségükkel célzott/személyre szabott reklámkampányok is kivitelezhetők.

6. Követett alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

1.ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

2.azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat csak a megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbíthat, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult. Az Európai Gazdasági Térséghez tartozó-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Amennyiben a(z) Szolgáltató a Weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó) bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat a Szolgáltató Weboldala használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot velünk.

Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon. A Weboldalon megadott személyes adatainak kezelésért a Szolgáltató felelős.

7. Adatkérés és Cookie-k

A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia. Bizonyos oldalak eléréséhez, szolgáltatások (pl. megrendelés) igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa.

A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatokra lehet a Szolgáltatónak szüksége:

neve és elérhetőségei, beleértve az e-mail címét, telefonszámát és lakcímét;

A cookie-k a böngészésre használt eszközének paramétereiről, annak böngészőjéről, valamint az Ön esetleges beállításairól, korábbi látogatásairól tárolhatnak információkat, hogy ezáltal is jobb felhasználói élményt tudjunk nyújtani Önnek.

Ezen túl a weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt Ön kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor. Fontos, hogy ezek a cookie-k nem a Szolgáltatónál, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Felhasználót, hogy a Weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez az Adatkezelő a GoogleAnalytics, AdWords programokat használja.

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A Weboldalra látogatók (Felhasználók) a felugró alsó sávon engedélyezhetik az Adatkezelő részére a GoogleAnalytics, AdWords programok használatát, egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez az Adatkezelő részére.

Mindezek mellett a felhasználĂłnak lehetĹ‘sĂ©ge van bármikor a cookie-k adatrögzĂ­tĂ©sĂ©t Ă©s adattárolást a jövĹ‘re vonatkozĂłan letiltani a lentiek szerint. A Google tájĂ©koztatása szerint a GoogleAnalytics fĹ‘leg elsĹ‘ fĂ©ltĹ‘l származĂł cookie-k segĂ­tsĂ©gĂ©vel jelenti a webhelyĂ©n lĂ©trejött látogatĂłi interakciĂłkat. Ezek a cookie-k csak szemĂ©lyazonosĂ­tásra alkalmatlan informáciĂłkat rögzĂ­tenek. A böngĂ©szĹ‘k nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-rĂłl további informáciĂł találhatĂł a Google HirdetĂ©s Ă©s adatvĂ©delem GYIK-ban az alábbi linken: https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/. 

GoogleAnalytics

Az AdatkezelĹ‘ a GoogleAnalytics programot elsĹ‘sorban statisztikái előállĂ­tásához használja, többek között mĂ©ri vele tevĂ©kenysĂ©ge eredmĂ©nyessĂ©gĂ©t. A program használatával az AdatkezelĹ‘ fĹ‘kĂ©nt arrĂłl szerez informáciĂłt, hogy hány látogatĂł kereste fel Weboldalát, Ă©s a látogatĂłk mennyi idĹ‘t töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogatĂł IP cĂ­mĂ©t, ezĂ©rt tudja követni, hogy a látogatĂł visszatĂ©rĹ‘ vagy Ăşj látogatĂł-e, továbbá követhetĹ‘, hogy a látogatĂł milyen utat tett meg a Weboldalon Ă©s hova lĂ©pett be. A cookie Ă©lettartama 14 hĂłnap, ezen idĹ‘tartam elteltĂ©vel a cookie automatikusan törlĂ©sre kerĂĽl. 

Funkcionális cookie-k  (munkamenet sĂĽtik)

Ezen sütik a Weboldal megjelenítéséért, funkcionalitásáért felelnek, egy munkamenetre szólnak. Letiltásukkal a Weboldal egyes funkciói nem, vagy korlátozottan érhetők el.

A fenti sĂĽtik alkalmazásának cĂ©lja a Weboldal funkcionalitásának biztosĂ­tása, az oldallátogatottság mĂ©rĂ©se, forgalmi analitikai kĂ©szĂ­tĂ©se anonimizált látogatottsági adatok gyűjtĂ©sĂ©vel. Ezek az adatok alapján az Érintett sem közvetlen, sem közvetett mĂłdon nem azonosĂ­thatĂł. 

Cookie-k letiltása

A sütik alkalmazását a saját internet böngészőjében törölheti, illetve letilthatja az adott böngésző adatvédelmi beállításai között. Ehhez segítséget az alábbi linkeken talál: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=huhttps://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamitohttps://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a GoogleAnalytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a GoogleAnalytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a GoogleAnalyticsJavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a GoogleAnalytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

8. A kezelt adatok köre

A kezelt személyes adatok köre

A regisztráció során, illetve azt követően a megrendelés során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

  • e-mail cĂ­m,
  • jelszĂł,
  • nĂ©v,
  • telefonszám

A Weboldal megtekintése során, a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. A Szolgáltató ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.

A Weboldal használatához megadott egyéb adatok kezelése is a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A Szolgáltató kéri, hogy “Kiskorúak” – a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti – jogügyleteket (vásárlás vagy bármilyen más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.

9. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő Felhasználók és a Szolgáltató közötti folyamatos kapcsolatot, a felhasználói élmény javítását szolgálja. A cookie-k használata révén a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait a Szolgáltató tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább a Felhasználó igényeire szabni. A Szolgáltató a cookie-kat arra is felhasználhatja, hogy a következő látogatás során a Felhasználó korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa a Felhasználó számára, automatikusan be tudja tölteni annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a weboldal használatát.

A felhasználó által megadott egyéb adatokat a Szolgáltató kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani, különösen az alábbi területeken:

hírleveleink eljuttatásához;

a Weboldal tartalmának testre szabásához;

ahhoz, hogy eljuttassuk a Felhasználónak azokat az utazással kapcsolatos információkat, amelyeket honlapunkon megrendel.

A kapcsolatot a Szolgáltató e-mailben, telefonon vagy levélben veheti fel a Felhasználóval. A Szolgáltató a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A Szolgáltató a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez és saját statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.

Személyes adatait hozzájárulása nélkül a Szolgáltató nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

10. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció, illetve megrendelés során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cookie-k egy másik része abban nyújt segítséget a Szolgáltató számára, hogy használatuk révén a Szolgáltató tisztában legyen a Felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, weboldalhasználatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználó élmény elérése érdekében. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a Felhasználó nem törli.

a Szolgáltató nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

11. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz a Szolgáltató munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek a Szolgáltató nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. A Szolgáltató az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó:

NĂ©v:
Székhelye:
E-mail:

12. A felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.

SzemĂ©lyes adataik kezelĂ©sĂ©rĹ‘l a FelhasználĂłk tájĂ©koztatást kĂ©rhetnek. a SzolgáltatĂł kĂ©rĂ©sre tájĂ©koztatást ad az Ă©rintettnek az általa kezelt adatairĂłl, az adatkezelĂ©s cĂ©ljárĂłl, jogalapjárĂłl, idĹ‘tartamárĂłl, a SzolgáltatĂł nevĂ©rĹ‘l, cĂ­mĂ©rĹ‘l (szĂ©khely: 1134 Budapest Szabolcs u. 26-28.) Ă©s az adatkezelĂ©ssel összefĂĽggĹ‘ tevĂ©kenysĂ©gĂ©rĹ‘l, továbbá arrĂłl, hogy kik Ă©s milyen cĂ©lbĂłl kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájĂ©koztatás a SzolgáltatĂł postai cĂ­mĂ©n (1134 Budapest Szabolcs u. 26-28.), illetve a(z) halmail@vasutazzvelunk.hu  e-mail cĂ­men kĂ©rhetĹ‘.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat.

Személyes adatainak biztonságára a Szolgáltató nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az online beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.

Amennyiben a Weboldallal kapcsolatos cookie-beállításain kíván módosítani, esetleg azokat törölni szeretné, akkor azt – mivel a cookie-k a felhasználó gépén és nem a Weboldal Szolgáltatójánál kerülnek tárolásra – a web elérésére használt böngésző beállításainál teheti meg. A cookie-k (sütik) kezeléséről bővebben a 7. pontban tájékozódhat.

13. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa mind a papíralapú, mind pedig az elektronikusan tárolt adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során igénybevett adatfeldolgozók részére is előírja.

Ennek körében a számítógépeken vírus- és tűzfalvédelmet alkalmaz, és biztosítja az adatok, és adathordozó eszközök fizikai védelmét. A számítógépek, adatbázisok jelszóval védettek, így a személyes adatokat kizárólag az tekintheti meg, aki arra jogosultságot kapott. Az elektronikus adatokról biztonsági mentés készül.

A Szolgáltató a személyes adatokat a Web-Server Kft. (székhely:
4025 Debrecen, Pásti u. 2. I/5. Cégjegyzékszám: 09-09-011599 ) szervererein tárolja, amelyek a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.

14. Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

1.ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

2.ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

3.törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a vizsgálatra lefolytatására meghatározott 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy a Szolgáltató megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az erre, valamint a Szolgáltató kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

15. Adatkezelő nyilatkozata

Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak.