Skip to content

Általános Szerződési feltételek

UTAZÁSI SZERZŐDÉS

DANUBIUS EXPRESS Kft.

Székhelye: 1123 Budapest, Szabolcs utca 26-28.,

Cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01 09 881008;

Adószáma: 13942018-2-41,

Telefonszáma: 06-20/562-4627,

e-mailcíme: halmail@vasutazzvelunk.hu

A nyilvántartást vezető hatóság megnevezése:

(BFKH) Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály;

A vagyoni biztosítékra szerződött biztosítóneve:

Európai Biztosító Zrt), mint utazásszervező (a továbbiakban: Utazási Iroda) és Utas(ok) (a továbbiakban: Utas) közötti, az utazási szerződésben nem szabályozott kérdéseket. 

A DANUBIUS EXPRESS Kft.  (mint utazásszervező) 
és megrendelői (a továbbiakban Utas/Utasok) közti

Utazási szerződés általános feltételei

Az itt szereplő általános szerződési feltételek a DANUBIUS EXPRESS Kft. által szervezett valamennyi utazásra érvényesek, részét képezik minden, általunk kötött utazási szerződésnek. Az utazási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:238-251. §-ai, 6:254. §-a, az utazási szerződésről szóló 472/2017. (XII. 28.) kormányrendelet (a továbbiakban: Rend.) rendelkezései az irányadóak.
 

I. Az utazási szerződés tárgya

1. A DANUBIUS EXPRESS Kft.és az Utas közötti jogviszony az utazási szerződés megkötésével jön létre. Az utazási szerződés alapján a DANUBIUS EXPRESS Kft.az Utas által kiválasztott utazás szerint meghatározható személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatásból álló utazási szolgáltatásokat (a továbbiakban: utazási csomag) nyújt, amelynek fejében az Utas díjat fizet. 

A teljes részvételi díj egyrészt az utazási csomag ellenértékéből (a továbbiakban: részvételi díj), másrészt az abba nem foglalt, külön felszámításra kerülő további költségekből és díjtételekből (Rend. 4.§ (1) bek. i)) áll.

Az utazási szerződések elválaszthatatlan részét képezik a jelen ?Általános szerződési feltételek?, ?Az utazások jellemzői? (elérhető a honlapon), valamint az egyes utazásokhoz kapcsolódó írásbeli tájékoztatások és dokumentációk, amelyek tartalma irányadó az utazási csomag, a részvételi díj, illetve a teljes díj, a jogok és kötelezettségek meghatározásakor.
 

II. Az utazási szerződés megkötése

2. Az Utas és az Iroda között az utazási szerződés az alábbiak szerint jön létre: 

Az Utas kitölti a személyes adataival a DANUBIUS EXPRESS Kft.honlapján a Jelentkezési lapot, majd elektronikus úton elküldi azt. A Jelentkezési lap postai levélben, e-mail útján vagy faxon való elküldése, illetve személyes átadása azonos joghatású. 
A Jelentkezési lapon az Utas által feltüntetett adatok valódiságáért és helyességéért az Utas felel, a DANUBIUS EXPRESS Kft. az így megadott adatokkal teszi meg a szükséges foglalásokat. Az Utas által hibásan megadott adatok miatt bekövetkező esetleges joghátrányokért a DANUBIUS EXPRESS Kft.Iroda nem vállal felelősséget. A jelentkezés a közléssel, azaz annak a DANUBIUS EXPRESS Kft.tudomásszerzésével hatályosul. 

A DANUBIUS EXPRESS Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos esetekben indoklás nélkül elálljon a szerződés megkötésétől. 

Amennyiben fennáll a szerződéskötési szándék, a DANUBIUS EXPRESS Kft.regisztrálja az Utas jelentkezését és írásbeli tájékoztatást küld az Utasnak a részvételi díjelőleg, illetve a teljes részvételi díj megfizetéséhez szükséges adatokról (összegéről, bankszámlaszámról stb.). Amennyiben az Utas a tájékoztatást követő 5 munkanapon belül a díjelőleget, illetve a díjat befizeti (átutalja), a DANUBIUS EXPRESS Kft.a befizetett összegről szóló visszaigazolást, a választott utazásra vonatkozó részletes tájékoztatást (a továbbiakban: Részletes tájékoztató), az ?Utazási szerződés? elnevezésű okiratot megküldi az Utas részére. Az Utas az így megküldött ?Utazási szerződés? egy példányát aláírva, elektronikus vagy postai úton legkésőbb 8 napon belül, visszaküldi a DANUBIUS EXPRESS Kft. részére. Ezzel az Utas kifejezi azt, hogy az utazási szerződés tartalmát, illetve annak részeként a vasutazzvelünk.hu honlapon elérhető jelen Általános szerződési feltételeket, az utazások szabályait, valamint a részvételi feltételeket megismerte és tudomásul vette, továbbá, elfogadta a DANUBIUS EXPRESS Kft. Iroda utazási szerződésre irányuló ajánlatát. 

Az utazási szerződés kizárólag írásban érvényes, amelyre figyelemmel a felek közötti jogviszony az Utas aláírásával ellátott dokumentációnak, így különösen az ?Utazási szerződés? DANUBIUS EXPRESS Kft. történő visszaérkezésével jön létre. Az utazási szerződés és a szerződéskötéshez kapcsolódó okiratok, tájékoztatások nyelve minden esetben a magyar. A felek közötti kapcsolattartás elektronikus úton is történhet, azonban az nem jelenti az utazási szerződés elektronikus úton történő megkötését.

A DANUBIUS EXPRESS Kft. az utazási szerződést és az ahhoz kapcsolódó okiratokat elektronikusan, vagy papír formában az Adatvédelmi szabályzatával összehangzó módontárolja.
 

III. Fizetési feltételek

3. A Részvételi díj az Utas által megrendelt Utazási csomag ellenértéke, amely tartalmazza DANUBIUS EXPRESS Kft. által nyújtandó szolgáltatások árát, a szervezési díjat és az ÁFA-t. 

A DANUBIUS EXPRESS Kft. a Részvételi díjban nem szereplő, külön felszámításra kerülő (a Rend. 4.§. (1) bek. i) pontja szerinti) díjak forintban kifejezett összegét a Részletes tájékoztatóban megjelöli.

4. Az Utas által fizetendő díj és a díjelőleg mértékét a DANUBIUS EXPRESS Kft. a honlapján közli, ezen felül a díjelőleg mértékét az Utas jelentkezését követően részére megküldött fizetési felhívás és a szerződéskötést megelőző Részletes tájékoztató tartalmazza. A díjelőleg mértéke ? a jelen pont szerinti kivétellel ? kizárólag abban az esetben haladja meg a Részvételi díj 40 %-át, ha külföldi közreműködővel kötött szerződés ettől szigorúbb kötelezettséget ró a DANUBIUS EXPRESS Kft.

Amennyiben az Utas díjelőleget fizetett, annak összegét az utazás teljes díjára köteles a DANUBIUS EXPRESS Kft. felhívására a tájékoztatóban meghatározott időpontig hiánytalanul kiegészíteni. 

Az Utas díjfizetési kötelezettségének előteljesítését a felek szerződésszerűnek tekintik, a DANUBIUS EXPRESS Kft. azt ilyenként fogadja el.

5. A DANUBIUS EXPRESS Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy felemelje az utazásra előzetesen meghatározott teljes díjat azokban az esetekben, ha

a) a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket) 30%-ot meghaladó mértékben megemelkednek,
b) az utazás során igénybe vett szolgáltatások, részszolgáltatások költsége megemelkedik (pl. vasúti közlekedés),
c) az EUR árfolyama 350 Ft (MNB hivatalos középárfolyamok) fölé emelkedik.

A díjemelés mértéke minden esetben arányos a költségek emelkedésével, és a díjemelés indokát a DANUBIUS EXPRESS Kft. minden esetben írásban közli az Utassal. Az Utas által az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj nem emelhető az utazás megkezdését megelőző tájékoztatóban meghatározott időpontját követően. Amennyiben a díjemelés mértéke meghaladja a nyolc százalékot, az Utas a díjemelés közlését követő 8 napon belül elállhat a szerződéstől. Nyolc százaléknál magasabb díjemelés esetén a felek külön okiratba foglaltan módosítják a köztük fennálló szerződést.
 

IV. Elállási feltételek

6. Az Utas az utazás megkezdése előtt az Utazási szerződéstől általános elállási joga alapján írásban, a DANUBIUS EXPRESS Kft. részére elektronikus, vagy postai úton megküldött nyilatkozattal bármikor elállhat (az utazás Utas általi lemondása). Az elállás a közléssel hatályosul, ekként annak időpontja az a nap, amely időpontban az a DANUBIUS EXPRESS Kft. részére kézbesítésre kerül. 

Amennyiben az Utas általános elállási jogát az utazás megkezdését megelőző a tájékoztatóban meghatározott időpontonbelüli időpontban gyakorolja, köteles a DANUBIUS EXPRESS Kft. részére a Ptk. 6:213. § (2) bekezdése alapján ?bánatpénz? fizetésére az alábbi összegben:

  • Szálláshely igénybevételét is magában foglaló valamint a szálláshely igénybevételét nem tartalmazó vonatos utaknál és egyéni utazásnál: a tájékoztatóban meghatározott időpontiga részvételi díj 0%-a, ezt követően illetve az utazáson meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a.

A bánatpénz az elállás közlésével egyidejűleg esedékes. Az Utast terhelő bánatpénz összegét a DANUBIUS EXPRESS Kft. a már részben vagy egészben megfizetett díj összegébe beszámítja.

7. Az Utas elállhat az utazási szerződéstől, ha

az utazási szerződés lényeges feltételét az utazásszervező az indulás előtt rajta kívülálló okból kívánja jelentős mértékben módosítani, így különösen, ha a fizetendő teljes díj emelésének mértéke a 8 %-ot meghaladja;
az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely az utazási szerződés megkötését követően a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az ?utazásra nem javasolt? utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül; 

Amennyiben az Utas elállására ezen okok valamelyike alapján kerül sor, a DANUBIUS EXPRESS Kft. a teljes megfizetett díjat visszatéríti az Utas részére. Az Utazási Irodát kártérítési és kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

8. A DANUBIUS EXPRESS Kft. kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási szerződést és köteles visszafizetni az Utasnak a befizetett teljes díjat, ha az utazásra jelentkező személyek száma nem éri el a részletes tájékoztatóban meghatározott minimális létszámota részletes tájékoztatóban meghatározott időpontig. Az Utazási Iroda erről köteles írásban értesíteni az Utast.

9. Az Utasnak lehetősége van arra, hogy az általa kiválasztott utazási csomagot, illetve az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit harmadik személy részére átruházza. Az átruházásról az Utas köteles a DANUBIUS EXPRESS Kft. haladéktalanul, de legkésőbb az utazási szolgáltatás megkezdését megelőző 30 napon belül értesíteni. Az értesítés a DANUBIUS EXPRESS Kft. nézve a közléssel hatályosul. 

10. Az utazási szerződés jogszerű, de az utazást megelőzően történt megszűnését követően a DANUBIUS EXPRESS Kft. utazás előtt, így felszabaduló, illetve megmaradt helyeinek hasznosítása kizárólag a DANUBIUS EXPRESS Kft. tevékenysége eredményének minősül, így erre hivatkozással a korábbi Utasoknak visszatérítés nem jár, illetve bánatpénz-, valamint kártalanítás-fizetési kötelezettségük mértékének csökkentését ezen okból nem igényelhetik.
 

V. Hibás teljesítés és kifogáskezelés

11. A DANUBIUS EXPRESS Kft. felel az utazási szerződés nemteljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nemteljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen

a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza;
b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatásával nincs kapcsolatban, és a hibát a DANUBIUS EXPRESS Kft. Iroda ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
c) vis maior (pl.: sztrájk, háború, természeti csapás, különlegesen szélsőséges időjárás stb.) esetén.

A DANUBIUS EXPRESS Kft. a b.) és c.) pont esetében köteles segítséget nyújtani az Utas részére nehézségei elhárításában. 

12. Az Utas a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait köteles az utaskísérővel, vagy ennek hiányában a helyszíni szolgáltatóval haladéktalanul közölni, s bejelentéséről jegyzőkönyvet készíttetni ? ennek elmulasztásából vagy késedelméből eredő kárért az Utas felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az Utas bejelentése mellett az erről felvett jegyzőkönyvbe köteles belefoglalni a helyszíni szolgáltatóval történt közlés tényét is. Amennyiben a fentiek szerint jegyzőkönyv felvételére kerül sor, annak egy példányát az Utas részére át kell adni. Az utaskísérő köteles a DANUBIUS EXPRESS Kft. haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.

Ha az Utas kifogásait a helyszínen nem rendezik, a hibás teljesítésből származó igényeit a hazaérkezést követően haladéktalanul írásban, a jegyzőkönyv csatolásával teheti meg.

Ha a szerződéstől eltérő teljesítés oka az Utas magatartása, az Utas kártérítési igényt nem érvényesíthet, egyebekben a szerződésszegés tényét, a keletkezett kár összegét és a kettő közötti okozati összefüggést az Utasnak kell igazolnia. DANUBIUS EXPRESS Kft. felelőssége az utazási szerződés nemteljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért összesen legfeljebb a részvételi díj kétszeresének megfelelő összegig terjed. Egyebekben a DANUBIUS EXPRESS Kft. kártérítési felelősségére a jelen általános szerződési feltételek (lásd még pl. a VI. pont szabályait) és a Rend. 9.§. (4) bekezdés, 11.§. és 12.§. rendelkezései az irányadóak. 

13. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért közvetlenül az Utas tartozik felelősséggel. 

VI. A felek további jogai és kötelezettségei

14. Tekintettel a DANUBIUS EXPRESS Kft. Iroda által nyújtott speciális szolgáltatás jellegére az Utas vállalja, hogy az utazás időtartamára az általa választott biztosító társasággal betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást köt. Ennek elmulasztása esetén az Utas viseli azon költségeket és károkat, amelyek megtérülésére a biztosító szolgáltatása révén a biztosítási gyakorlat szerint alappal számíthatott. A DANUBIUS EXPRESS Kft. által meghirdetett utazások díja ? a Részletes tájékoztató esetlegesen eltérő szabálya hiányában ? a betegség-, baleset- és poggyász biztosítás, valamint az útlemondási (elállási) biztosítás díját nem tartalmazza. Az Utas által egyébként választható biztosítási módozatokra a DANUBIUS EXPRESS Kft. a Részletes tájékoztatóban utal. 

15. Saját poggyászának, kézicsomagjának őrizetéről az utazás során az Utas maga köteles gondoskodni.

16. Az útiokmányok (személyi igazolvány vagy útlevél) beszerzéséről és érvényességéről, valamint az esetleges vízum beszerzéséről eltérő megállapodás hiányában az Utas köteles gondoskodni. Az útlevél, vízum és vám-rendelkezések betartásáért az Utas felel.

17. A felek között az utazási szerződéshez kapcsolódó mindennemű kommunikáció írásban történik, amely történhet elektronikus levél, postai levelezés, illetve fax útján. A DANUBIUS EXPRESS Kft. az Utassal elektronikus levél útján tartja a kapcsolatot, mindennemű tájékoztatót ilyen módon kézbesít, ekként az Utas köteles az utazási jogviszony fennállása az indulás időpontjáig elektronikus levelezését folyamatosan figyelemmel kísérni és azt olyan állapotban tartani, hogy oda a küldemények kézbesíthetőek legyenek. A DANUBIUS EXPRESS Kft. nem felel azon károkért, amely a jelen pontban foglaltak figyelmen kívül hagyásából származnak.

18. Az utazási szerződés aláírásával az Utas hozzájárul ahhoz, hogy az utazási szerződés teljesítése kapcsán az Utazási Irodának átadott személyes adatait az Utazásszervező tárolja, kezelje. A DANUBIUS EXPRESS Kft., mint adatkezelő tájékoztatja az Utast, hogy a szerződésben megadott saját és utastársai személyes adatait szerződés teljesítése jogcímen kezeli. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek a DANUBIUS EXPRESS Kft. ügyfélszolgálattal kapcsolatos, könyvelési, adózási és számítástechnikai feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói részére. Az Utazási Iroda tájékoztatja az Utast, hogy az Utas személyes adatait a szolgáltatás nyújtásában közreműködőnek, adott esetben harmadik országba továbbítja. Az érintett személy jogairól információk az DANUBIUS EXPRESS Kft. honlapján elérhető Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.

19. Az Utas tudomással bír arról, hogy az utazás során az Utazásszervező fénykép és videó felvételeket készíthet. Az Utas az utazási szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Utazásszervező által készített, az Utast esetlegesen ábrázoló fotókat és videó felvételeket a honlapján közzétegye, valamint üzleti tevékenysége keretében, egyéb promóciós célokra használja. 

VII. Illetékesség

20. A DANUBIUS EXPRESS Kft. által szervezett utazásokkal kapcsolatos vitás kérdésekben a felek megegyezésre törekednek. 

Jelen Általános szerződés feltételek a 2019. május 01. után megkötésre kerülő Utazási szerződésekre irányadóak, azok részét képezik.
DANUBIUS EXPRESS Kft.